Politiattest

Når en ny trener eller foreldrekontakt tiltrår i et verv må det umiddelbart søkes om politiattest.

Når du søker så må du legge ved dokumentasjon på hvorfor du skal ha politiattesten.

Behovserklæring finner du her og passordet får du ved å kontakte Kaja Magnussen

For de mellom 15 og 18 år må det også vedlegges en fullmakt fra foresatte.

Her søker du om politiattest:

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-pa-nett

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Trenere, instruktører, lagledere og andre med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen. For andre oppgaver må idrettslaget foreta en konkret vurdering av oppgavene som skal utføres. Er det tvil om det skal innhentes politiattest skal idrettskretsen kontaktes.

Hva er politiattest/barneomsorgsattest? 

I en slik attest vil det fremgå om den som er omfattet av attesten er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av alvorlige lovbrudd som seksualforbrytelser, vold- og narkotikaforbrytelser.

For mer informasjon om hvilke lovbrudd som omfattes, se politiregisterloven § 39. Ingen andre lovbrudd enn disse vil fremkomme på attesten.

Prosedyre for søknad om attest
Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknaden til politiet. Innhenting av politiattest er gratis. Dette kan gjøres elektronisk for alle, men for de mellom 15 og 18 år må det vedlegges en fullmakt fra foresatte. Når det søkes om politiattest, må det vedlegges en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for politiattest. Behovserklæring må legges ved elektronisk søknad om politiattest.

Fremvisning av politiattesten
Etter at politiet har behandlet søknaden, blir attesten sendt til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt, skal denne fremvises for ansvarlig for politiattester i klubben. Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren og skal ikke oppbevares av klubben.

Frister for innhenting og fremvisning av politiattest for STF
Gyldig attest må fremvises seinest ved oppstart av trening. Dersom gyldig politiattest ikke er fremvist innen denne fristen, må den som er ansvarlig for innhenting ta kontakt for å fremskynde. Blir ikke gyldig attest fremvist seinest 3 uker etter purring vil vedkommende få skriftlig beskjed om å fratre vervet..

Hvis det er anmerkninger på attesten
Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, eller attesten ikke er fremvist innen gjeldende frister, er det ikke anledning til å la vedkommende utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Det er ikke anledning til å gjøre unntak fra dette.