Årsmøte for 2022

Årsmøte arrangeres digitalt 28 mars kl 1830. Lenke til møtet kommer her. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQ0MGI3MTUtNDMyNS00NGFhLThiYWUtNTJhYzk2OTczOGU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222667fe6c-e6a8-46b1-926f-3a5dc559ca6d%22%2c%22Oid%22%3a%2217a26bf4-19eb-4ce1-b6a3-c27fee52ec33%22%7d